pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

22 468 10 88

pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

Regulamin korzystania z teleporada skierowanie RTG w rehmedicon.com

§1

1. Portal „rehmedicon.com”, zwany dalej „Portalem”, świadczy usługi medyczne , tj. teleporady umawiane drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2016.1030 ze zm.), zwane dalej „usługami”.
2. Podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za prowadzenie Portalu oraz odpowiedzialnym za realizację usług medycznych jest NZOZ Rehmedicon t.j. podmiot leczniczy z siedzibą w Warszawie 0-820 ul. Lisowska 23, NIP: 5252072763, REGON: 141165217, zwany dalej „Podmiotem”.

§2

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług za pośrednictwem Portalu,tj. zamawianiu teleporad lekarskich.

§3

1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
a) Lekarz– osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w przepisach ustawy ustawa z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U.2017.125) zatrudniona przez Podmiot lub wykonująca indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – j.t. Dz.U.2016.1638 ze zm.;
b) Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, i dokonujący czynności prawnej w postaci zamówienia w Podmiocie wizyty domowej za pośrednictwem Portalu
c) Opłata– koszt teleporady, zamówionej za pośrednictwem Portalu, którego kwota znajduje się w zakładce „Opłata” na Portalu. Opłata stanowi całość należności Podmiotu świadczącego usługi medyczne, wynikającej z zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług medycznych,
d) Pacjent –osoba fizyczna wskazana przez Klienta w chwili składania zamówienia na wykonanie teleporady, uprawniona do skorzystania ze świadczenia zdrowotnego udzielanego przez Podmiot podczas teleporady. Jeśli Pacjentem jest osoba inna niż Klient, postanowienia Regulaminu dotyczące udzielenia świadczenia zdrowotnego odnoszą się również do pacjenta;
e) Portal– serwis internetowy prowadzony przez zarządzającego Portalem, znajdujący się pod adresemrehmedicon.com
f) Teleporada – usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza w zakresie wydania skierowania RTG podczas rozmowy telefonicznej lub audio-video, zamówionej za pośrednictwem Portalu.

 

§4

1. Portal umożliwia zamawianie teleporad.
2. Teleporady zamówione za pośrednictwem Portalu wykonywane są w godzinach zadeklarowanych na Portalu jako godziny pracy infolinii.
3. Zgłoszenia dotyczące spraw administracyjnych i biurowych będą rozpatrywane w godzinach pracy biura (8-16:00) od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenia będą rozpatrzone w terminie nie późniejszym niż 14 dni od otrzymania maila na adres rehmedicon@rehmedicon.com
4. Portal nie pośredniczy w zamawianiu świadczeń ratunkowych, w tym świadczeń zespołów ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz.U.2016.1868 ze zm.).

 

§5

1. Zamawianie teleporad za pośrednictwem Portalu realizowane jest na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Portalem a Klientem. Do zawarcia umowy dochodzi przez akceptację warunków Regulaminu w formie elektronicznej, ustnej lub mailowej.
2. Poprzez zawarcie umowy z Portalem, Klient:
a) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,
b) oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)), w przypadku zaś, gdy Pacjent jest osobą inną niż Klient – że jest uprawniony do podania danych Pacjenta obejmujących jego imię, nazwisko, numer PESEL, wiek i adres, i wyrażenia w jego imieniu zgody na przetwarzanie przez Portal w/w danych,
c) zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Podmiotu opłaty za teleporadę zgodnie z Cennikiem znajdującym się na Portalu w zakładce Cennik
d) oświadcza, że wszystkie podane przez siebie informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,
e) udziela zgody by Portal skontaktował się z Klientem w ciągu 7 dni po zakończeniu wizyty, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej w celu zebrania oceny i opinii Klienta o wykonanej przez Lekarza usłudze.

 

§6

1. Przedmiotem usług Portalu jest umożliwienie zamówienia przez Klienta teleporady, która wykonana zostanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Portalem.
2. Podmiot umożliwia zamówienie teleporady u Lekarza, z którym ma zawartą umowę na mocy której wyraził on zgodę na udostępnienie informacji o oferowanych przez medyka teleporadach
3. Portal nie gwarantuje posiadania przez Lekarza specjalizacji.
4. Portal nie odpowiada za zgłoszenia chęci kontaktu poza godzinami pracy infolinii. Kontakt ze strony pracownika Portalu zostanie podjęty w najbliższych możliwych godzinach pracy infolinii.
5. Korzystanie z Portalu przez Klienta może odbywać się za pomocą Strony internetowej.
6. Korzystanie z Portalu przez Klienta jest bezpłatne.

§7

1. Klient może dokonać zamówienia teleporady telefonicznie lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Portalu www.rehmedicon.com/kontkt/
2. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem formularza zamówienia teleporady, znajdującego się na Stronie internetowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności, w tym telefonicznie. Rozmowy telefoniczne, wykonywane na numer telefonu podany na Stronie internetowej są nagrywane.
3. Składając zamówienie teleporady Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
a) imię i nazwisko lub firmę Klienta,
b) adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta,
c) numeru telefonu, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem oraz adresu poczty elektronicznej Klienta,
d) imię, nazwisko, numer PESEL i wiek Pacjenta
e) Zgłaszane objawy
4. Składając zamówienie teleporadę klient potwierdza, iż Pacjent dla którego umawiana jest wizyta nie znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, a także w kwarantannie lub izolacji. W przypadku wątpliwości klienta co do specyfiki objawów i czy takie zagrożenie występuje, należy skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Portal nie interpretuje objawów u Pacjentów, a jedynie pośredniczy w umówieniu usług medycznych. Portal nie bierze odpowiedzialności za błędną interpretację przez Klienta objawów Pacjenta i skorzystanie z usługi Portalu w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za treść i prawdziwość podawanych informacji, w tym również z tytułu posiadania uprawnienia do podania danych osobowych pacjenta oraz zamówienia teleporady.
6. Zgłoszenie zapotrzebowania na teleporadę poprzez stronę internetową jest każdorazowo rozpatrywane przez Portal, który potwierdza lub odrzuca możliwość wykonania usługi, dzwoniąc na numer telefonu podany przy zamówieniu usługi, lub wysyłając krótką wiadomość tekstową sms, lub wiadomość elektroniczną na podany przy zamówieniu usługi adres poczty elektronicznej.
7. Administratorem danych pozyskiwanych przez Portal na podstawie Regulaminu jest zarządzający Portalem, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
8. W celu realizacji zamówienia teleporadę zarządzający Portalem jest uprawniony do udostępnienia Podmiotowi, a przy tym Lekarzowi, danych osobowych Pacjenta otrzymanych od Klienta, na skutek czego Podmiot i medyk staje się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe.
9. W przypadku płatności za pośrednictwem strony internetowej, Portal jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta do PayU SA, Przelewy24, tpay bądź innemu dostawcy systemu płatności online, z którego klient korzysta za pośrednictwem strony w celu opłacenia wizyty.
10. Dostępne formy płatności: Visa, Mastercard
11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Portal dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§8

1. Portal potwierdza dostępność Lekarza mającego wykonać teleporadę, podając Klientowi imię i nazwisko medyka.
2. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, Portal dokonuje na wskazany przez Klienta adres e-mail lub w inny sposób uzgodniony z Klientem, w tym telefonicznie.
3. Potwierdzenie przez obie strony teleporady Lekarza i zaakceptowanie przez Klienta regulaminu serwisu, pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta na rzecz Portalu.
4. Portal zastrzega sobie możliwość odwołania potwierdzonej teleporady w przypadku gdy jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn losowych.
5. W przypadku, gdy wykonanie potwierdzonej teleporady stało się niemożliwe z przyczyn losowych, Portal kontaktuje się niezwłocznie z Klientem na podany przez niego numer telefonu, oraz, jeśli to możliwe, proponuje inną datę lub godzinę teleporady. Jeśli Klientowi nie odpowiada nowy termin dokonuje zwrotu płatności w ciągu 3 dni roboczych

§9

1. Z tytułu wykonania wizyty domowej, teleporady lub wizyty w gabinecie Klient uiszcza opłatę poprzez stronę internetową Portalu.
2. Opłata uiszczana jest natychmiast lub nie później niż na 1 godzina po dokonaniu zamówienia usługi poprzez stronę internetową Portalu.
3. Klient może opłacić wizytę jedynie za pośrednictwem serwisu internetowego jedynie po jej potwierdzeniu przez Portal, podaniu imienia i nazwiska pracownika Personelu Medycznego i przybliżonego czasu teleporady.
4. W przypadku potwierdzonej pomiędzy pracownikiem Portalu i Klientem i opłaconej za pośrednictwem serwisu teleporady, Portal nie dokona zwrotu środków za opłaconą teleporadę, jeśli teleporada zostanie odwołana na dwie godziny przed wskazanym przedziałem czasowym w którym miała się odbyć teleporada, bądź nie dojdzie do skutku z winy Klienta.
5. Jeśli potwierdzona i opłacona teleporada zostanie odwołana z winy Lekarza, Portal zwróci całą opłaconą za jego pośrednictwem sumę Klientowi.
6. W przypadku gdy Klient opłacił teleporadę, której Portal nie potwierdził i tym samym teleporada nie dojdzie do skutku, bądź Klient ze swojej winy nadpłacił za teleporadę większą sumę, Portal zwróci nadpłacone środki za niewykonaną przez Lekarza usługę, z potrąceniem kosztów płatności za pośrednictwem strony wynoszących do 2.5% od nadpłaconej sumy.
7. Usługodawca obowiązany jest wystawić paragon fiskalny lub fakturę na rzecz Klienta. Na żądanie, zgłoszone w trybie przewidzianym w ustawie z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2016.710 z późn.zm.).

8. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

9. Zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta:

a. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

b. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia

§10

1. Dokumentacja medyczna powstała w wyniku teleporady jest prowadzona przez Podmiot zgodnie z przepisami ustawy z 6 dnia listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U.2016.186 ze zm.). Pacjent po zakończeniu każdej teleporady może otrzymać, bez odrębnych opłat z tego tytułu, kopię dokumentacji medycznej w formie PDF.

§11

1. Zarządzający Portalem dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowości i ciągłości działania środków technicznych umożliwiających korzystanie z Portalu. Nie gwarantuje jednak stałej dostępności do Strony internetowej oraz jej bezbłędnego funkcjonowania.

§12

1. Zarządzający Portalem zastrzega możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług Portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Portalu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją, aktualizacją itp. usług Portalu.
2. Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia od Klienta zamówienia na wykonanie teleporady w przypadku:
a) gdy Klient w przeszłości dobrowolnie w przepisanym terminie nie uiścił lub uiścił w nienależnej wysokości Portalowi opłaty za wykonaną teleporadę,
b) Klient lub inna osoba obecna podczas wykonania teleporady w przeszłości naruszył dobra osobiste Podmiotu, Lekarza lub Zarządzającego Portalem.

§13

1. Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Klienta, podczas jego rejestracji na Portalu, danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych,
b) ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Klientów praw osób trzecich, w tym pracowników Podmiotu, Lekarzy, w związku z korzystaniem z Portalu,
c) jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć na skutek zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Portalu,
d) ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu,
e) jakość świadczonych przez Lekarzy usług medycznych oraz wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia usług przez Lekarzy,
f) brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Portalu na podstawie informacji podanych przez Lekarzy
g) odmowę świadczenia usług medycznych przez Lekarzy oraz wynikłe z tego tytułu szkody
h) opóźnienie wykonania teleporady z przyczyn losowych lub innych przyczyn nie leżących po stronie Portalu lub pracownika Personelu Medycznego.

§14

1. Portal rehmedicon.com jego zawartość oraz dokumenty udostępnione przez Zarządzającego Portalem w celu korzystania z niego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 ze zm.).

§15

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Portal oraz pytania dotyczące sposobu działania Portalu można przesyłać na adres mailowy rehmedicon@rehmedicon.com
2. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania ich drogą wskazaną w § 15 ust. 1.

§16

1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Portal przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wymaganych przez Regulamin, uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Portal.

§17

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas wykonania usługi zamówionej za pośrednictwem Portalu i wygasa z upływem 48 godzin po jej zakończeniu, pod warunkiem uiszczenia Portalowi opłaty za wykonaną teleporadę – z zastrzeżeniem ust. 2.

§18

1. Ponieważ Portal świadczy usługi określone w Art. 3 ust. 1 punkt 7, z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dotyczące usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej, Pacjentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Portal zbiera i publikuje opinie swoich Klientów.

§19

1. Zarządzający Portalem zastrzega prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia w ich zakresie umów podwykonawstwa.
2. O przeniesieniu całości lub części praw zgodnie z ust. 1 Klient informowany jest poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na Stronie internetowej.

§20

1. Zarządzający Portalem zastrzega prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie internetowej.
2. Zmiany nie mają zastosowania w odniesieniu do zamówień teleporadę przyjętych i potwierdzonych przez Portal zgodnie z postanowieniami §8, chyba że Klient wyrazi zgodę na taką zmianę.

§21

1. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu i związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zarządzającego Portalem.

§22

W związku z realizacją usługi telekonsultacja, wprawadza się komunikat dotyczący ochrony danych osobowych w ramach telekonsultacji

„Szanowni Pacjenci,

Z radością informujemy, że wprowadzamy usługę telekonsultacji w celu świadczenia Państwu jeszcze wygodniejszej opieki zdrowotnej. Jednak zanim skorzystacie z tej formy konsultacji, pragniemy Was poinformować o ochronie Waszych danych osobowych.

Cel przetwarzania danych:
Telekonsultacje odbywają się w celu udzielenia profesjonalnej pomocy zdrowotnej. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia tej usługi.
Bezpieczeństwo danych:
Zabezpieczamy Wasze dane przed nieuprawnionym dostępem i utratą. Korzystamy z zaawansowanych środków technicznych i organizacyjnych, aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo Waszych informacji.
Rodzaje przetwarzanych danych:
Podczas telekonsultacji przetwarzamy informacje medyczne niezbędne do udzielenia odpowiedniej pomocy. Wasze dane będą traktowane z najwyższą poufnością.
Prawa Pacjenta:
Przysługuje Wam prawo dostępu do Waszych danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Macie również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zgoda na telekonsultacje:
Prosimy o udzielenie zgody na przetwarzanie Waszych danych osobowych w ramach telekonsultacji. Bez Waszej zgody nie będziemy mogli świadczyć tej usługi.
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią komunikatu i udzielenie zgody przed skorzystaniem z telekonsultacji.

§23

1. Regulamin wchodzi w życie 01.02.2024
2. Regulamin udostępniony zostaje na Stronie internetowej, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.