pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

22 468 10 88

pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

Warszawa, 01.01.2021

Regulamin Płatności

 1. Niniejsze Ogólne Zasady Świadczenia Usług przez Świadczeniodawcę określają podstawowe zasady świadczenia usług przez Świadczeniodawcę, w ramach rezerwacji terminów wizyt.

 2. Ilekroć, w niniejszych Ogólnych Zasadach Świadczenia Usług przez Świadczeniodawcę, pojęciom nie nadano odmiennego znaczenia, mają znaczenie poniższe:

  1. Cennik – cennik usług oferowanych przez Świadczeniodawcę

  2. Pacjent – użytkownik korzystający z usług oferowanych przez Świadczeniodawcę.

  3. Placówka – konkretna placówka (lokalizacja) Świadczeniodawcy.

  4. Świadczeniodawca – podmiot świadczący usługi medyczne, oferujący Pacjentom możliwość rezerwacji terminu wizyty usługi medycznej.

 3. W ramach działania Placówki możliwe jest dokonanie rezerwacji terminu wizyty u danego lekarza lub dla danej usługi u Świadczeniodawcy (zamówienie usługi medycznej) w szczególności w celu zapewnienia Pacjentowi dostępności odpowiednich zasobów Świadczeniodawcy, w tym lekarzy, w zarezerwowanym przez niego terminie.

 4. Lokalizacja Placówki, w której odbędzie się zarezerwowana przez Pacjenta wizyta, wynika z danych zawartych w treści rezerwacji. Podmiotem, do którego należy Placówka jest: NZOZ Rehmedicon Dominika Podgórzak, 01-820 Warszawa, REGON: 141165217, NIP: 5252072763. To z tym podmiotem Pacjent zawiera umowę na świadczenie usługi w postaci zarezerwowanej wizyty.

 5. Warunkiem skutecznej rezerwacji terminu wizyty może być konieczność uiszczenia przez Pacjenta zadatku w kwocie 100% pełnej ceny zarezerwowanej wizyty, zgodnie z Cennikiem udostępnionym przez Świadczeniodawcę, niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji terminu.

 6. Jeśli w ciągu 24 godzin od zarezerwowania przez Pacjenta usługi, płatność nie zostanie dokonana i potwierdzona, Świadczeniodawca może anulować dokonaną przez Pacjenta rezerwację terminu wizyty. Umowa pomiędzy Świadczeniodawcą i Pacjentem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia dokonanej płatności.

 7. Cennik usług Świadczeniodawcy udostępniony jest na stronie internetowej – https://rehmedicon.com/cennik/. Cena za wizytę dotyczy wyłącznie usługi podstawowej (wskazanej w procesie rezerwacji) i nie obejmuje w szczególności wynagrodzenia za wykonanie usług dodatkowych, w tym wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia dodatkowych badań.

 8. Pacjent może odwołać zarezerwowany termin wizyty bez podania przyczyny, nie później niż na 2 dni przed tym terminem. W takim przypadku Pacjentowi zwracana jest kwota wpłaconej zaliczki lub przedpłaty.

 9. Odwołanie wizyty w terminie późniejszym niż wskazany w pkt 8 powyżej lub niepojawienie się Pacjenta u Świadczeniodawcy w zarezerwowanym i nieodwołanym przez niego terminie wizyty, uprawnia Świadczeniodawcę do zatrzymania kwoty wpłaconej zaliczki

 10. Świadczeniodawca może odwołać wizytę bez podania przyczyny nie później niż na 2 dni przed zarezerwowanym przez Pacjenta terminem wizyty. W przypadku odwołania wizyty przez Świadczeniodawcę, Świadczeniodawca zwraca Pacjentowi całą kwotę wpłaconej zaliczki.

 11. Wszelkie zwroty zaliczek, wpłaconych przez Pacjenta, dokonywane są w formie uznania na konto, z którego wpłynęła należność, za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych.

 12. Świadczeniodawca informuje, iż do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom, w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej, nie stosuje się ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z jej art. 3 ust.1 pkt 7). 13. 14.

 13. Z zastrzeżeniem pkt 12 powyżej, Pacjent ma prawo złożyć reklamację na świadczone przez Świadczeniodawcę usługi, w formie pisemnej na adres korespondencyjny Świadczeniodawcy wskazany w pkt 4 powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: dane kontaktowe reklamującego, informacje o numerze rezerwacji oraz krótki opis zdarzenia reklamacyjnego. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji, Świadczeniodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 14. Świadczeniodawca, po potwierdzeniu otrzymania zaliczki lub przedpłaty całej kwoty wynagrodzenia z tytułu zarezerwowanej wizyty, wystawi stosowny paragon lub fakturę, w szczególności na każde żądanie Pacjenta zgłoszone w terminie 3 miesięcy od daty wpłacenia zaliczki. Ponadto w dniu wizyty zostanie wystawiony paragon lub faktura końcowa, jeżeli zaliczka nie obejmowała pełnej ceny za wizytę. Dokumenty, o których mowa powyżej będą dostępne do odbioru przez Pacjenta w lokalizacji Świadczeniodawcy.